Kwaliteitsbeleid Mesazorg

Mesazorg streeft er naar haar werkzaamheden veilig, betrouwbaar, deskundig, betrokken en met een goede prijs/kwaliteitverhouding uit te voeren. Het voldoen aan de eisen van belanghebbenden, waaronder de wet- en regelgeving, is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Om dit te bereiken heeft Mesazorg een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) opgesteld en een context analyse uitgevoerd waarin de interne en externe issues zijn bepaald en de wensen en behoeften van de belangrijkste stakeholders in beeld zijn gebracht. Hieruit zijn de belangrijkste kansen en risico’s gehaald.

De kansen en risico’s worden meegenomen in het beleid en de doelstellingen. De doelstellingen zullen gedurende het jaar bewaakt worden en komen terug in de directievergaderingen. Jaarlijks zullen de doelstellingen en het beleid worden geëvalueerd in de directiebeoordeling en zo nodig worden bijgesteld. Daarnaast heeft Mesazorg de risico’s bepaald in haar belangrijkste processen. Deze zijn opgenomen in het beheersplan(risicoregister). Hierin is ook per risico een weging aangebracht. Tenslotte zijn hierin de maatregelen beschreven die reeds genomen zijn of genomen moeten worden om deze risico’s te beperken.

De directie van Mesazorg streeft ernaar dat alle beschreven maatregelen doelmatig en consistent worden toegepast en zal dat actief stimuleren, onder andere door het beschikbaar stellen van de daarvoor benodigde middelen. Daarnaast worden initiatieven die bijdragen aan het continue verbeteren van de doeltreffendheid van het KMS gestimuleerd. Om te bewerkstelligen dat het KMS de beoogde resultaten bereikt, zijn er proces/prestatie indicatoren vastgesteld. Deze worden elk kwartaal verzameld en besproken. Waar nodig vindt bijsturing plaats. Daarnaast wordt de werking van het systeem getoetst door het jaarlijks uitvoeren van interne audits. Jaarlijks worden de werking van het KMS en de behaalde resultaten geëvalueerd in de directiebeoordeling. Onderdeel hiervan is het beoordelen van de getroffen maatregelen om de kansen te benutten en de risico’s te beperken. Dit wordt vormgegeven door de doelstellingen en de getroffen maatregelen uit het risicoregister te evalueren.

Deze integrale kwaliteitszorg is een gezamenlijke taak van werkgever en werknemers. Door het ondertekenen van deze verklaring, verklaart de directie daadwerkelijk betrokken te zijn bij het voeren van een actief en effectief beleid welk gericht is op continue verbetering. In dit kader ziet de directie het als haar taak deze beleidsverklaring kenbaar te maken aan haar eigen personeel, zzp-ers, eventuele andere onderaannemers en de cliënten.

Mesazorgwat bieden wij:

  • Beheer van administratieve zaken
  • Zorg voor aanbieder en benodigde
  • Professioneel team
  • Meedenkend en flexibel
  • Meerdere aanbieders vanuit 1 plek

Meer rust en een focus op zorg verlenen

Het ontzorgen van Mesazorg zorgt voor een verlichting van werk, omtrent administratieve zaken. Het creëert rust bij de stichting, waardoor zij zich volledig en alleen kunnen focussen op het verlenen van de juiste zorg. 

sluiten